డెవాన్ ఎరిక్సన్ వికీ, వయస్సు, తల్లిదండ్రులు (STEM స్కూల్ షూటర్) బయో & వాస్తవాలు