జారెడ్ లోరెంజెన్ ఎత్తు, బరువు, వయస్సు, భార్య, జీవిత చరిత్ర, కుటుంబం & వాస్తవాలు