జావి కోస్టా పోలో వికీ, వయస్సు, ప్రియుడు, జీవిత చరిత్ర, ఎత్తు, కుటుంబం & మరిన్ని