జిగి వు వికీ, వయస్సు, భర్త, జీవిత చరిత్ర, కుటుంబం, మరణం, ట్రివియా & మరిన్ని