కిమ్మీ షీల్డ్స్ వికీ, వయస్సు, ఎత్తు, బరువు, ప్రియుడు, జీవిత చరిత్ర, నికర విలువ & కుటుంబం