కింబర్లీ బ్రూక్ వికీ, వయసు (జేమ్స్ వాన్ డెర్ బీక్ భార్య) బయో, పిల్లలు