క్షితిజ్ ప్రసాద్ వికీ, వయస్సు, భార్య, స్నేహితురాలు, కుటుంబం, జీవిత చరిత్ర & వాస్తవాలు