లిజ్ ఆస్ట్లింగ్ వికీ, వయస్సు (సామ్ స్టోసూర్ భార్య) పిల్లలు, జీవిత చరిత్ర & మరిన్ని