మాసన్ రుడాల్ఫ్ ఎత్తు, బరువు, వయస్సు, జీవిత చరిత్ర, కుటుంబం & మరిన్ని