మౌరీ టర్నర్ వికీ, వయస్సు, భర్త, జీతం, కుటుంబం, జీవిత చరిత్ర & మరిన్ని