నజానిన్ మండి వికీ, ఎత్తు, వయస్సు, భర్త, కుటుంబం, జీవిత చరిత్ర & మరిన్ని