నవ్య స్వామి వికీ, వయస్సు, భర్త, ఎత్తు, బరువు, జీవిత చరిత్ర & మరిన్ని