నూర్సర సుక్నామై వికీ, వయస్సు, భర్త, జీవిత చరిత్ర, కుటుంబం, క్రాష్ డెత్