పెప్పా పిగ్ ఎత్తు, బరువు, వయస్సు, జీవిత చరిత్ర, కుటుంబం, పోటి, పొడవు & మరిన్ని