ఫిలిప్ సరోఫిమ్ వికీ (అవ్రిల్ లవిగ్నే బాయ్‌ఫ్రెండ్) వయస్సు, జీవిత చరిత్ర & వాస్తవాలు