రాచెల్ స్మిత్ వికీ, వయస్సు, జీవిత చరిత్ర (సియా కొలిసి భార్య) కుటుంబం, పిల్లలు, మరిన్ని