రోసా సలాజర్ ఎత్తు, వయస్సు, భర్త, జీవిత చరిత్ర, కుటుంబం, వ్యవహారాలు & మరిన్ని