సబ్రినా హాస్కెట్ వికీ, ఎత్తు, వయస్సు, ప్రియుడు, కుటుంబం, జీవిత చరిత్ర & మరిన్ని