సత్ హరి ఖల్సా వికీ, వయస్సు (బ్రాడ్ పిట్ స్నేహితురాలు) బయో, వాస్తవాలు, కుటుంబం