సుజీ కోర్టెజ్ ఎత్తు, బరువు, వయస్సు, ప్రియుడు, జీవిత చరిత్ర, పచ్చబొట్టు & మరిన్ని