థాలియా బ్రీ ఎత్తు, వయస్సు, బరువు, ప్రియుడు, జీవిత చరిత్ర, కుటుంబం & వికీ