వాలెరీ మాసన్ వికీ, వయస్సు, ఎత్తు, ప్రియుడు, జీవిత చరిత్ర, కుటుంబం & వాస్తవాలు