యాష్లే బెమిస్ వికీ, వయస్సు, భర్త, కుటుంబం, జీవిత చరిత్ర, కేసు & మరిన్ని